SnapShotImageMemory.st
changeset 2130 7b0827a2acf3
parent 1866 e573e2931827
child 2164 3c5fe1d92046
--- a/SnapShotImageMemory.st	Wed Oct 18 15:05:41 2006 +0200
+++ b/SnapShotImageMemory.st	Thu Oct 19 11:34:20 2006 +0200
@@ -1488,6 +1488,12 @@
     ^ self at:(Class instVarOffsetOf:'category')
 !
 
+classBaseFilename
+    ^ self classFilename asFilename baseName
+
+    "Created: / 19-10-2006 / 01:10:17 / cg"
+!
+
 classFilename
     |classFilenameRef classFilename|