Mon, 05 Nov 2001 18:28:16 +0100 isMeta/soleInstance -> theNonMetaclass
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Mon, 05 Nov 2001 18:28:16 +0100] rev 1524
isMeta/soleInstance -> theNonMetaclass
Mon, 05 Nov 2001 18:26:34 +0100 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Mon, 05 Nov 2001 18:26:34 +0100] rev 1523
*** empty log message ***
Mon, 05 Nov 2001 16:48:27 +0100 initial checkin
james [Mon, 05 Nov 2001 16:48:27 +0100] rev 1522
initial checkin
Tue, 30 Oct 2001 15:48:17 +0100 undo: show type of undo in menu;
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 30 Oct 2001 15:48:17 +0100] rev 1521
undo: show type of undo in menu;
Tue, 30 Oct 2001 15:47:54 +0100 drop: paste in surrounding view if not possible to drop in selected.
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Tue, 30 Oct 2001 15:47:54 +0100] rev 1520
drop: paste in surrounding view if not possible to drop in selected. undo: show type of undo in menu;
Fri, 26 Oct 2001 19:53:42 +0200 *** empty log message *** rel4_1_3_1
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 26 Oct 2001 19:53:42 +0200] rev 1519
*** empty log message ***
Fri, 26 Oct 2001 18:51:56 +0200 *** empty log message ***
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 26 Oct 2001 18:51:56 +0200] rev 1518
*** empty log message ***
Fri, 26 Oct 2001 18:51:35 +0200 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 26 Oct 2001 18:51:35 +0200] rev 1517
checkin from browser
Fri, 26 Oct 2001 18:32:55 +0200 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 26 Oct 2001 18:32:55 +0200] rev 1516
checkin from browser
Fri, 26 Oct 2001 16:46:11 +0200 checkin from browser
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 26 Oct 2001 16:46:11 +0200] rev 1515
checkin from browser
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip