Fri, 05 Jul 2013 00:54:18 +0200 Stefan Vogel class: ImageEditor
Tue, 25 Jun 2013 21:32:25 +0200 Claus Gittinger class: MenuEditor
Tue, 25 Jun 2013 21:31:05 +0200 Claus Gittinger class: UIPainter
Tue, 25 Jun 2013 19:11:56 +0200 Claus Gittinger class: MethodFinderWindow
Tue, 25 Jun 2013 12:42:03 +0200 Claus Gittinger class: MethodFinderWindow
Mon, 24 Jun 2013 17:51:10 +0200 Claus Gittinger class: ImageEditor
Fri, 21 Jun 2013 02:40:11 +0200 Claus Gittinger class: UIPainterView
Fri, 21 Jun 2013 00:50:10 +0200 Claus Gittinger class: ImageEditor
Thu, 20 Jun 2013 17:57:40 +0200 Claus Gittinger class: UIObjectView
Thu, 20 Jun 2013 12:30:12 +0200 Claus Gittinger class: DirectoryView
Wed, 05 Jun 2013 16:26:02 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Wed, 05 Jun 2013 15:24:03 +0200 Stefan Vogel Fix stc compiler warnings
Wed, 05 Jun 2013 15:23:58 +0200 Stefan Vogel Fix stc compiler warnings
Wed, 05 Jun 2013 14:50:51 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Tue, 04 Jun 2013 14:31:52 +0200 Claus Gittinger *** empty log message ***
Tue, 04 Jun 2013 12:59:34 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ObjectModuleInformation
Tue, 04 Jun 2013 12:31:15 +0200 Claus Gittinger class: UIObjectView
Tue, 04 Jun 2013 11:40:48 +0200 Claus Gittinger class: UIHelpTool
Tue, 28 May 2013 12:33:11 +0200 Claus Gittinger .res -> .$(RES) expecco_2_5_0 expecco_2_5_1
Tue, 07 May 2013 19:54:33 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Tue, 07 May 2013 19:46:05 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Tue, 07 May 2013 19:40:07 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Tue, 07 May 2013 19:39:57 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Tue, 07 May 2013 19:08:32 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Tue, 07 May 2013 17:29:09 +0200 Claus Gittinger refactored
Mon, 06 May 2013 17:07:48 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Sun, 05 May 2013 17:10:26 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Tue, 30 Apr 2013 15:12:51 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Sat, 27 Apr 2013 14:27:18 +0200 Claus Gittinger exception access
Thu, 25 Apr 2013 15:11:10 +0200 Stefan Vogel Changed usage of deprecated #copyWithoutLast: to #copyButLast:
Thu, 25 Apr 2013 15:10:44 +0200 Stefan Vogel Changed usage of deprecated #copyWithoutLast: to #copyButLast:
Fri, 19 Apr 2013 11:36:27 +0200 Claus Gittinger class: ImageEditor
Thu, 11 Apr 2013 10:53:44 +0200 Stefan Vogel class: ProjectBrowser
Thu, 04 Apr 2013 16:16:39 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Wed, 03 Apr 2013 20:39:38 +0200 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Tue, 02 Apr 2013 12:06:26 +0200 Stefan Vogel Refactor:
Tue, 02 Apr 2013 11:32:49 +0200 Stefan Vogel Refactoring:
Mon, 25 Mar 2013 13:14:03 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Mon, 25 Mar 2013 01:52:26 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Mon, 25 Mar 2013 01:20:45 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Fri, 22 Mar 2013 16:34:45 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Fri, 22 Mar 2013 13:59:54 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Thu, 21 Mar 2013 23:26:48 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Thu, 21 Mar 2013 23:12:51 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Thu, 21 Mar 2013 23:12:17 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Thu, 21 Mar 2013 18:35:55 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ObjectModuleInformation
Thu, 21 Mar 2013 18:30:30 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Wed, 20 Mar 2013 19:41:52 +0100 Claus Gittinger removed via FileBrowser
Fri, 15 Mar 2013 11:42:08 +0100 Stefan Vogel class: Tools::ProjectBuilder
Thu, 14 Mar 2013 14:21:20 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ViewTreeInspectorApplication
Wed, 13 Mar 2013 18:35:46 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ObjectModuleInformation
Wed, 13 Mar 2013 17:05:09 +0100 Claus Gittinger class: Expecco::LogSettingsApp
Mon, 11 Mar 2013 21:50:09 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Mon, 11 Mar 2013 21:31:15 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Mon, 11 Mar 2013 21:09:32 +0100 Claus Gittinger mingw build (unfinished)
Mon, 11 Mar 2013 21:09:28 +0100 Claus Gittinger mingw build (unfinished)
Mon, 11 Mar 2013 20:20:35 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilder
Mon, 11 Mar 2013 20:07:35 +0100 Claus Gittinger class: Tools::ProjectBuilderAssistantApplication
Mon, 11 Mar 2013 19:39:57 +0100 Claus Gittinger fixes and more flyby helps
Mon, 11 Mar 2013 19:39:52 +0100 Claus Gittinger fixes and more flyby helps
(0) -3000 -1000 -300 -100 -60 +60 +100 +300 tip