Sun, 24 Jun 2012 18:42:06 +0200 changed:
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sun, 24 Jun 2012 18:42:06 +0200] rev 2892
changed: #updateImplementorsOf: #updateListAfterPatternSearch:
Fri, 01 Jun 2012 13:22:10 +0200 class definition
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 01 Jun 2012 13:22:10 +0200] rev 2891
class definition added: #searchPatternChanged #searchPatternMatchesInBackground #updateListAfterPatternSearch: changed: #selectorPattern
Fri, 01 Jun 2012 13:12:25 +0200 added: #defaultIcon
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 01 Jun 2012 13:12:25 +0200] rev 2890
added: #defaultIcon changed: #resultHolder #windowSpec
Thu, 03 May 2012 08:02:26 +0200 changed: #searchPatternMatches expeccoNET_1_7_0_0
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 03 May 2012 08:02:26 +0200] rev 2889
changed: #searchPatternMatches
Sat, 28 Apr 2012 21:19:51 +0200 added:
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sat, 28 Apr 2012 21:19:51 +0200] rev 2888
added: #aspectLabelFor:inApplicationOf: #findAspectFor:inApplicationOf: changed: #menu #submenuInterface:
Fri, 27 Apr 2012 15:21:01 +0200 changed:
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 27 Apr 2012 15:21:01 +0200] rev 2887
changed: #resultHolder #windowSpec
Fri, 27 Apr 2012 15:07:27 +0200 added search by pattern;
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Fri, 27 Apr 2012 15:07:27 +0200] rev 2886
added search by pattern; fixed metaclass selection
Fri, 13 Apr 2012 17:49:58 +0200 Fixed category for NewInspector classes
Jan Vrany <jan.vrany@fit.cvut.cz> [Fri, 13 Apr 2012 17:49:58 +0200] rev 2885
Fixed category for NewInspector classes
Sun, 18 Mar 2012 14:43:52 +0100 changed: #doRotateImage expecco_2_2_0 expecco_2_2_5
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Sun, 18 Mar 2012 14:43:52 +0100] rev 2884
changed: #doRotateImage
Thu, 01 Mar 2012 10:52:33 +0100 changed: #menu
Claus Gittinger <cg@exept.de> [Thu, 01 Mar 2012 10:52:33 +0100] rev 2883
changed: #menu
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 tip